Privacy


1. Inleiding

Polyprint doet er alles aan om ervoor te zorgen dat onze website polyprint24.be voor u volledig veilig te gebruiken is. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt worden zowel privé als veiligbewaard. Dit privacybeleid legt uit hoe we de persoonlijke informatie die u ons geeft zullen gebruiken en hoe we ervoor zorgen dat die veilig wordt bewaard. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of u bent het er niet mee eens, neem dan contact op via life@polyprint-ontwerpendruk.be of op +32(0)53630404 voordat u de website gebruikt. We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Controleer deze pagina om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.
Polyprint ontwerp en druk bvba respecteert de Privacywet. De Privacywet is de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze wet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf zijn in de Privacywet vastgelegd.
 

2. Verzameling van gegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie in een aantal situaties. Wanneer u zich aanmeldt voor onze mailinglijst, vragen wij uw naam en e-mailadres. We verzamelen ook de persoonlijke informatie die u verstrekt wanneer u contact met ons opneemt, als u zich aanmeldt voor een van onze evenementen of bij de aanvraag van een offerte. Tot slot houden we een overzicht bij van berichten die u ons per e-mail verstuurd.
Klanteninformatie verzamelen we in ons CRM-systeem Teamleader. Daar bewaren we de klantnaam, NAWTE-gegevens (naam, adres, evt. website, telefoonnummer, e-mail). Daarnaast bewaren we ook uw bedrijfs- en facturatiegegevens en facturen. Contactgegevens verstrekt door het uitwisselen van business cards of door middel van telefonisch contact, kunnen opgeslagen worden.
Als u onze website gebruikt, hou er dan rekening mee dat we mogelijk ook de delen van de website die u bezoekt en informatie over uw computer registreren. Zoals de gebruikte browser, uw netwerklocatie, het type verbinding dat u gebruikt (bijv. breedband, ASDL enz.) en uw IP-adres. 


3. Gebruik van gegevens

Behalve zoals uiteengezet in deze paragraaf, zullen we uw persoonlijke gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verkopen, uitwisselen of bekendmaken. Deze informatie stelt ons bijvoorbeeld in staat nauwkeuriger advertenties op u af te stemmen. We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven wanneer wij van mening zijn dat deze geschikt is om te voldoen aan de wet of om onze gebruiksvoorwaarden te handhaven of om onze rechten, eigendommen of veiligheid of andere derden te beschermen. We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met organisaties die namens ons handelen en die de informatie alleen gebruiken om die service te verlenen.
De belangrijkste reden waarom we de informatie die we over u verzamelen, gebruiken, is om u op de hoogte te houden van nieuwigheden, een betere klantenservice aan te bieden, voor administratieve doeleinden en voor het volgen van activiteiten op debarbaren.be.

 

4. Marketing

Wij wensen u graag informatie te verstrekken over onze (verwezenlijkte) diensten waarvan wij denken dat u die interessant vindt. We kunnen u dergelijke informatie per post, e-mail en/of telefoon sturen, tenzij u ons gevraagd hebt dit niet te doen.
Als u een klant van ons bent of als u ons eerder om informatie en/of diensten hebt gevraagd, kunnen we u informatie per e-mail sturen. In elk marketing e-mailbericht dat we u sturen, geven we u echter de mogelijkheid om u volledig af te melden van onze mailings.
Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens niet aan externe organisaties zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Als u niet wilt dat uw informatie gebruikt wordt voor direct marketingdoeleinden, neem dan contact met ons op via hello@debarbaren.be of op +32(0)93361105. Als u besluit dat u geen marketing e-mails van ons meer wenst te ontvang, gebruik dan het afmeldingsformulier onderaan in een van onze marketing e-mailberichten.


5. Opvragen & aanpassen van persoonlijke gegevens

U beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Polyprint ontwerp en druk bvba of life@polyprint-ontwerpendruk.be, gratis de schriftelijke status bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


6. Links

polyprint24.be en onze marketing e-mailberichten bevatten soms links naar andere websites die niet onder o

 

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GRAFISCHE BEDRIJVEN

Opgesteld door de Vereniging van Grafische Zelfstandige Bedrijven (VEGRAB) v.z.w

 

Algemeen 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming, onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. 2. In onderhavige tekst wordt “klant” genoemd, degene die de bestelling of order geeft en “leverancier” degene die het order aanvaardt en uitvoert. 3. De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding van de leverancier.

 

Prijsaanvragen, prijsaanbiedingen 4. Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt er zich toe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden. 5.Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal eksemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven. 6. Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door de leverancier ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na levering van het werk de overdracht niet van eisen. 7. Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.

 

Bestellingen 8. Wie order of opdracht tot uitvoering geeft wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derden te faktureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd. 9. De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproduktie, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke konkurrentie, beschermde produkten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiâle of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten. 10. Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, cliché’s of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzetting in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, papier en materialen die nodig waren voor de uitvoering van het gehele werk.

 

Proefdruk, aansprakelijkheid 11. De klant kan steeds verzoeken om proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee eksemplaren waarvan één gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig geschreven en ondertekend, aan de leverancier wordt teruggezonden, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van de leverancier vervallen. De proeven worden geleverd op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindprodukt, worden afzonderlijk in rekening gebracht. 12. Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij proefdruk aangebrachte wijzigingen die een verandering aan deze keuze betreffen of auteurskorrekties inhouden die een wijziging, verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening gebracht worden. 13. Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden;vertraging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de korrektie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden. 14. Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.

 

Leveringstermijn 15. Laattijdig afleveren van teksten en modellen, korrekties, drukproeven en dergelijke, door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen. 16. Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, teksten en dokumenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen. 17. Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

 

Bewaargeving, risico materialen van klant 18. De leverancier is niet verplicht zetwerk, films, diskettes, cliché’s, stempels, foto’s en dergelijke, behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.

 

Toegestane afwijkingen 19. De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van papier en andere materialen. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen het aanmaken van papiersoorten, riemgewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden en dergelijke. Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan: a) een speling van maximum 10 pct. meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, in dikte van papier of karton, in het gewicht van de drukdragers. Eventuele meereksemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend; b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid, aanblik, satinering, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabrikatie of gedeelten ervan; c) bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan; d) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

 

Tijdschriften, periodieken 20. Gezien bepaalde overeenkomsten aangaande leveringen van materialen dienen getroffen te worden met toeleveringsbedrijven, kan een klant het uitvoeren van een tijdschrift of periodiek aan de leverancier slechts onttrekken mits het naleven van in acht te nemen opzegtermijnen waarvan de duur als volgt wordt bepaald:

- drie maanden voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot 12.500 euro;

- zes maanden voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer tot 25.000 euro;

- één jaar voor tijdschriften en periodieken met een jaarlijks omzetcijfer boven 25.000 euro.

De opzeg dient aangetekend te geschieden.

21. Bij niet-naleving van deze termijnen zal de klant aan de leverancier een vergoeding verschuldigd zijn in verhouding tot de opgelopen schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode

 

Levering 22. De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franko levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen; wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste. 23.De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld of de schuld van zijn aangestelden of lasthebbers veroorzaakt. 24. Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon of verzendingsnota, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

 

Klachten 25. Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht, wordt verondersteld de levering konform de bestelling te hebben bevonden. De vorderingen op grond van verborgen gebreken dient te worden ingesteld binnen een korte tijd. 26. Indien de klant nalaat levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvanst van een afleveringsnota, verzendingsdokument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de faktuur. 27. Gedeeltelijke benuttiging van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk.

 

Verantwoordelijkheid 28. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet konforme gedeelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

 

Betaling 29. De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling; een tweede derde kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken; het saldo bij levering. 30. De faktuur is betaalbaar op de overeengekomen vervaldag, ter woonplaats van de leverancier. Wissels, checks, mandaten, kwitanties en dergelijke, brengen hieraan geen afwijking. 31. De ontvangst van de faktuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elke niet betaalde faktuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een intrest op van 1 pct per maand. 32. Wanneer de faktuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10 pct van het faktuurbedrag, met een minimum van 50 euro. 33. Bij fakturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant zich hierop niet beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering. 34. Bij gemis van betaling van de faktuur of één der fakturen op de vervaldag, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog open staan en iedere bestelling of lopend kontrakt te vernietigen. 35. Indien op verzoek van de klant, de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering geschorst, zal de fakturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.

 

Bevoegdheid 36. Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier gevestigd is. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de produkten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de konsument. 37. Op verzoek van klant en/of leverancier kan een geschil worden voorgelegd aan “Vegrab”, de Vereniging van de Grafische Zelfstandige Bedrijven, of aan een scheidsgerecht, te dien einde in het leven te roepen volgens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, artikelen 1676 tot en met 1723.